Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Kontaktforældre

Hvad er en kontaktforældre?

Kontaktforældre er ikke direkte nævnt i folkeskoleloven og har ingen formel kompetence, sådan som medlemmerne af en skolebestyrelse har. De fleste skoler i Danmark har tradition for at vælge kontaktforældre i klasserne. Nogle kalder det klasseråd, klasseforældre eller forældreråd.

Kontaktforældre som bindeled

Skolebestyrelsen skal blandt andet formulere principper og føre tilsyn med skolens virksomhed. Jo mere skolebestyrelsen ved om skolens liv, desto bedre kan den udføre sit hverv. Her kan kontaktforældrene give input. Kontaktforældre kan både komme med input på eget og skolebestyrelsens initiativ. Forældrene på en årgang oplever måske problemer med mobning, hvilket skolebestyrelsen har brug for at vide, så den kan føre tilsyn med skolens mobbepolitik. Det kan kontaktforældrene formidle. Skolebestyrelsen kan også spørge direkte til kontaktforældrenes input i forbindelse med deres arbejde.

Gode idéer til kontaktforældrene

 • Dan et aktivitetsudvalg, som skal stå for et arrangement om året, og lad opgaven gå på tur efter klasselisten, så alle forældre på et tidspunkt i løbet af skoletiden prøver at være arrangør.
 • Plej kontakten til de forældre, der sjældent dukker op. Hvis der er en sprogbarriere, så find en, der både taler dansk og det pågældende sprog.
 • Lav en liste over, hvilke børn der går til hvad i fritiden, så forældrene kan inspireres til at melde deres barn til svømning eller hip hop sammen med nogle af de andre i klassen.
 • Brug kontaktforældrene på de andre årgange, når I har brug for det, for eksempel hvis der er problemer med mobning eller hvis I vil lave fællesarrangementer på tværs.

Valg til kontaktforældre og klasseråd

Kontaktforældre vælges af den enkelte klasse på det første forældremøde i skoleåret. Det er praktisk, at det styres af klasselæreren. Det er vigtigt, at der er tale om reelle valg hvert år, så nye interesserede nemt kan komme ind og sikre frisk blod.  Skolen opfordrer til, at hver klasse vælger minimum 1 kontaktforældre, og min. 3 til forældrerådet som vælges for 1 år ad gangen, men sagtens kan sidde gennem flere år. På mødet kan de afgående kontaktforældre give deres erfaringer videre, og klassen kan forventningsafstemme, hvad den vil bruge kontaktforældrene til fremover.

Til kontaktforældremøder debatteres principielle og aktuelle emner og der tages praktiske initiativer med henblik på den fælles udvikling på skolen. Formålet med dette møde er at udveksle erfaringer og ideer på tværs af klasser og klassetrin samt at virke som sparringspartnere og rådgivere for skolebestyrelsen i det overordnede arbejde. Hvis ingen af klassens kontaktforældre kan deltale i kontaktforældremødet, opfordrer skolebestyrelsen til, at der findes minimum 2 andre forældre fra klassen, som kan deltage. Skolebestyrelsen vil bestræbe sig på, at kontaktforældrene modtager dagsordenen i god tid, så de har tid til at diskutere denne indbyrdes, samt med de øvrige forældre i klassen.

Nogle idéer til aktiviteter kan være: 

 • Skovtur eller tur på den lokale legeplads
 • Juleklip, sommerfest eller Halloween-fejring
 • Filmaften eller fest med dans på skolen
 • Kano- og/eller sheltertur
 • Cykeltur
 • Grillaften

Kontaktforældre som trivselsansvarlige

Mange kontaktforældre er drevet af et stort ønske om at skabe et godt miljø i deres børns klasse. Det kan de bidrage til ved at:

Tage initiativ til sociale arrangementer

Når elever og forældre føler sig som del af et fællesskab, styrkes trivslen og trygheden for alle, og det er det bedste udgangspunkt for læring. Et fællesskab dannes ved at bruge tid sammen, så klassearrangementer er en god investering.

Tage imod og pleje kontakten til nye forældre i klasen

De fleste vil gerne hjælpe nye børn og forældre til rette. Hvis ansvaret ligger fast hos kontaktforældrene, er man sikker på at få omsat de gode intentioner til handling. Kontaktforældrene kan f.eks. ringe, skrive eller møde op den første dag og vise de nye rundt, ligesom de kan orientere de andre forældre om, at der er  et nyt barn og et nyt sæt forældre i klassen.

Formidle aktiviteter til alle forældrene i klassen

Det er vigtigt, at så mange som muligt kommer til arrangementer for klassen, så fællesskabet bliver for alle. For kontaktforældrene er det en vigtig opgave at formidle invitationer til alle, også dem, der sjældent eller aldrig er med. Måske ved en ekstra mail eller en opringning.

Stå for frivillige, praktiske opgaver

Hvis klassen vil indføre en frivillig frugtordning, en legegruppeliste eller en klassekasse, kan kontaktforældrene være tovholdere på det. Den praktiske del af opgaven kan sagtens uddelegeres, så de andre forældre også bliver inddraget i klassens liv.

Psst..!

 • Det er en god idé at lægge et økonomisk leje, der gør, at alle kan være med. Fællesskabet opbygges lige så godt på en legeplads som i et dyrt legeland.