Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Undervisningens 5. elementer

God undervisning for alle

På Søholmskolen fokuserer vi på 5 elementer, der alle er med til at skabe en god undervisning:

1. Skab et trygt og positivt læringsmiljø

Det er afgørende, at læreren ska­ber et positivt miljø i klassen, som er fokuseret på læring. Et positivt og trygt læringsmiljø er vigtigt, fordi det er fundamentet for, at eleverne føler sig trygge nok til at være åbne om, hvad de ikke ved. Eleverne skal også tro på, at inter­aktionerne med læreren og de andre elever er fair og forudsigelige, og at fejl ikke bare er noget, der tolereres, men at de faktisk hilses velkomne fordi det at kunne eksponere fejl i et trygt undervisningsmiljø fører til muligheder for læring. Desuden er det lærerens rolle at skabe flow i undervisningen. Det gøres ved at opdage og reducere forstyrrelser af de enkelte elevers læringsflow og ved at handle hurtigt med hensyn til konflikter og uro i klassen.

 • Hold øje med alle elevers mulig­ heder for læring og og tag løbende hånd om deres behov for ro eller hjælp
 • Vær tydelig med hensyn til spillereglerne i klassen
 • Vær opmærksom på og håndter konflikterblandteleverne

 

2. Sæt mål for elevernes læring

Det er vigtigt, at læreren arbejder med at sætte mål, som løbende tilpasses den enkelte elevs for­ udsætninger for læring; det viser meget forskning. Gode læringsmål er mål, der gør det klart for eleverne, hvad de skal lære, og som viser dem, hvor og hvornår de skal invest­ere deres energi, og hvornår de er på rette vej.
Når meningen med undervisnin­gen og den enkelte elevs læring dermed gøres synlig og formuleres som mål, er der en større sandsynlighed for, at eleverne når et højere niveau. Hvis man arbejder med tydelige læringsmål i undervis­ningen, kan det også føre til større tillid mellem lærer og elev. Det fælles fokus kan sam­tidig gøre, at begge parter bliver mere engagerede og optagede af at bevæge sig hen imod målet. Evaluering er desuden en afgø­rende brik i arbejdet med mål, da det giver læreren systematisk viden om, hvor den enkelte elev befinder sig i forhold til målene. Den viden kan bruges til at justere både læringsmålene og undervisningen løbende og er derfor vigtig.

 • Arbejd med læringsmål, både når undervisningen tilrettelæg­ges, og når den gennemføres
 • Sæt læringsmålene på baggrund af viden om elevernes forudsæt­ninger og behov
 • Gør læringsmålene tydelige for eleverne
 • Sikr, at målene løbende tilpasses elevernes forudsætninger og læring

 

3. Skab muligheder for feedback i undervisningen

Evaluering og feedback er afgørende i undervisningen for at give lærer og elever den rette viden om elevernes udbytte af undervisningen. Feedback kan være både feed­back til læreren om elevens læring OG feedback til eleven om lærerens vurdering af hans progression og læring. Det er vigtigt, at feedbacken bygger på en forståelse af, både hvor eleven er, og hvor eleven skal hen. Feedbacken gives i forhold til elevens udgangspunkt og de mål, der er sat. Feedback fra eleverne til læreren er væsentlig, fordi elever modtager og oplever undervisning forskelligt. Viden fra eleverne kan give lære­ren vigtige input til at differentiere undervisningen. Læreren kan opnå viden om eleverne ved at være opmærksom på, hvad eleverne gør, siger, skriver eller fremstiller, og der­ udfra udlede, hvad eleverne forstår, føler eller tænker om undervisningen og deres egen læring.

 • Indsaml viden om elevernes læring og progression og brug den til at planlægge undervis­ningen
 • Opsøg feedback fra eleverne om undervisningen (om f.eks. metoder, emner, arbejdsformer, oplevet udbytte) – og tilpas undervisningen efter det
 • Giv eleverne feedback på deres arbejdsindsats, deltagelse og udbytte

 

4. Inddrag eleverne

Elevinddragelse handler om at skabe dialog mellem lærere og elever. Den vigtigste opgave for læreren er at lytte til eleven. Det kan give læreren et større indblik i elevernes forforståelse. Det betyder, at læreren forsø­ger at mindske sin taletid og i højere grad lytter til eleverne og indgår i dialog. På den måde får læreren et større indblik i elevernes forforstå­else og bedre mulighed for at koble det, eleverne skal lære, sammen med ting, emner og begreber, som eleverne allerede er fortrolige med. Elevinddragelse handler også om at få den feedback, der har med ele­vernes oplevelse af undervisningen at gøre, og om at inddrage eleven
i at sætte mål for sin egen læring og være med til at evaluere sit eget udbytte. Inddragelse af eleverne kan være med til at skabe mening og motivation.

 • Indgå i dialog med eleverne i undervisningen
 • Lyt til eleverne, giv dem tid til at tale og respekter deres syns­punkter
 • Hav fokus på elevernes forforstå­ else af emnet, der undervises i
 • Inddrag eleverne i valg af emner, metoder og arbejdsformer, når det er hensigtsmæssigt.

 

5. Varier undervisningen

Det er gavnligt for eleverne, hvis lærerne bruger forskellige under­ visningsmetoder, der tilpasses elevernes læring og formålet med undervisningen. Forskningen peger på en række metoder, der ser ud til at have en gavnlig virkning; f.eks. er det vigtigt at give eleverne redskaber til at kunne håndtere faglige problemstillinger. Det kan eksempelvis handle om, at eleverne lærer at stille spørgsmål og søge information. Det er dog vigtigt, at variation i undervisningen ikke svækker lærer­nes rammesætning for undervisnin­gen, og at undervisningen stadig gennemføres med en klar struktur, f.eks. med fokus på klasseledelse. Det handler ikke alene om at skabe ro og undgå forstyrrelser, men om, at læreren skal rammesætte, organi­sere, motivere og støtte elevernes læreprocesser.

 • Anvend forskellige under­visningsformer, som skaber motivation blandt eleverne og tilgodeser deres forskellige forudsætninger og behov
 • Skab en klar rammesætning af undervisningen.